Gemeenteraad Alkmaar stelt ontwikkelbeeld Stationsgebied vast

De gemeenteraad heeft het ontwikkelbeeld voor het Stationsgebied van Alkmaar vastgesteld. Een ontwikkelbeeld is een visie hoe het gebied zich de komende 15 jaar kan ontwikkelen. Rondom station Alkmaar ligt veel ruimte die beter benut kan worden dan nu het geval is. Het gebied is versteend, er is weinig groen en in het kantorenpark aan de Wognumsebuurt is veel leegstand. Door parkeren en het busstation in of onder gebouwen te brengen en de gebouwen aan de Wognumsebuurt te slopen, ontstaat ruimte voor wonen, bedrijvigheid en groen.