Principe-akkoord over ondergrondse parkeergarage Noordwest Ziekenhuis Alkmaar

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep en het college van burgemeester en wethouders hebben een principe-akkoord bereikt over de realisatie van een ondergrondse parkeergarage op het terrein van het ziekenhuis in Alkmaar.

Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens om bij de vernieuwbouw van het ziekenhuis tot een duurzame parkeeroplossing met minimale parkeeroverlast en verdere vergroening van het ziekenhuisterrein te komen.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan, dat de vernieuwbouw mogelijk maakt, sprak de gemeenteraad de voorkeur uit voor een ondergrondse parkeergarage als oplossing voor een belangrijk deel van de parkeervraag als gevolg van de vernieuwbouw van het Alkmaarse ziekenhuis.

Circa 450 plaatsen
De afgelopen periode is over deze oplossing intensief overleg gevoerd met het bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep. In het besluit dat nu door het college aan de raad wordt voorgelegd wordt voorgesteld over te gaan tot realisatie van een ondergrondse parkeergarage met circa 450 plaatsen. De bouw van een ondergrondse parkeergarage bij de aanvang van de vernieuwbouw levert als belangrijk voordeel op dat de duur van noodzakelijke tijdelijke parkeermaatregelen beperkt blijft tot drie in plaats van zeventien jaar.

Bewonersbijeenkomst
Omdat ook in het geval van een parkeergarage, de vernieuwbouw van het ziekenhuis een tijdelijke parkeersituatie met zich meebrengt, wil het college de buurt hierover tijdig informeren. Vooruitlopend op de behandeling in de commissie- en raadsvergadering eind januari, wordt daarom een inloopbijeenkomst voor bewoners (en andere belanghebbenden) georganiseerd. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen vragen worden gesteld aan medewerkers van de gemeente over het voorgelegde besluit en de effecten daarvan. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 10 januari a.s. tussen 16.00 en 20.30 uur in de Pleinzaal van Theater de Vest.

Proces
Het voorstel dat het college nu ter besluitvorming voorlegt aan de gemeenteraad, wordt besproken in de commissie Bestuur en middelen van 15 januari om de gemeenteraad er vervolgens op 24 januari (parkeergarage) en 14 maart (tijdelijke parkeersituatie) over te kunnen laten besluiten.

Reacties

Cookieinstellingen