Nieuwe coalitie Alkmaar presenteert eerste begroting

Foto: Wim Meijer Fotografie / Pixabay

College geeft met Programmabegroting 2019 en de Meerjarenraming 2020-2022 concreet invulling aan de contouren van het beleid conform coalitieakkoord “Alkmaar aan Zet”

De hoofdthema’s hierin zijn:

 • Goede leefbaarheid in Alkmaar en het buitengebied
  Goede leefbaarheid hangt samen met een goede bereikbaarheid en het stimuleren van ruimtelijke kwaliteit. Het college zet zich extra in om te blijven behoren tot een van de veiligste gemeenten in Nederland.
 • Vitale samenleving
  Het is belangrijk dat iedereen meedoet in Alkmaar. Daarom blijft het college inzetten op maatschappelijke ondersteuning en participatie. Ook een goed diversiteitsbeleid, goed (bewegings)onderwijs, een breed palet aan culturele activiteiten en goede sportfaciliteiten dragen hieraan bij.
 • Stimulerend ondernemersklimaat
  Ruimte voor ondernemen is een belangrijk uitgangspunt. De gemeente ondersteunt initiatieven in het licht van citymarketing om Alkmaar een meer herkenbaar profiel te geven.
 • Meer duurzame gemeente
  De opgave om van de gemeente Alkmaar een meer duurzame gemeente te maken pakt de gemeente aan samen met de inwoners. Het college zet onomkeerbare stappen naar een energie-neutrale gemeentelijke organisatie en zet zich in voor een zorgvuldige en intensieve communicatie.
 • Dienstverlenende organisatie
  Het college staat voor een dienstverlenende organisatie, het schrappen overbodige regels en het als centrumgemeente verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de regio Alkmaar.
 • Gezond financieel beleid
  Een gezond financieel beleid is essentieel om de ambities in de komende bestuursperiode te realiseren. Het college introduceert spelregels om te komen tot een strikte budgetdiscipline en komt met een integrale visie op de financiële positie.

Concrete acties die het college in de begroting voor volgend jaar onder meer voorstelt zijn:

 • afschaffen van de hondenbelasting
 • renoveren van korfbalveld Oosterhout
 • behouden van de Karavaan voor de stad
 • intensiveren van de samenwerking met de Metropool regio Amsterdam
 • uitbreiden van taalcursussen voor laaggeletterden in de wijk
 • aanstellen van 5 senior toezichthouders (oplopend naar € 350.000)
 • aanleggen van het breedbandnetwerk in het buitengebied
 • starten met de bouw van campus voor basisscholen de Driemaster en Nicolaas Beets in De Hoef
 • verbeteren van en extra onderhoud aan trottoirs (oplopend naar € 200.000)
 • vernieuwen van het NS-station Alkmaar-noord (€ 500.000)
 • opzetten van kwartiermakersfunctie voor broedplaatsen
 • voortzetten van de extra kaasmarkten
 • hosten van Tata Steel Chess Tournament op 16 januari 2019
 • opstellen van warmtevisie (€ 200.000) en aandacht voor klimaatbestendigheid (€ 300.000)
 • opstellen uitvoeringsplan woningbouw om de woningproductie te versnellen
 • verlengen van de regeling startersleningen
 • investeren in rioleringen en wegen (€ 7 miljoen)
 • renoveren van kademuur Tuingracht De Rijp
 • investeren in onderwijshuisvesting

Wethouder financiën Pieter Dijkman over de plannen:
‘Deze coalitie gaat de komende jaren investeren in onze gemeente. De samenleving verandert en daar spelen wij actief op in. De inzet daarbij is om meer ruimte te geven aan de lokale en de agrarische economie, te zorgen dat veiligheid bij ons in goede handen blijft, de stad bereikbaarheid te houden voor alle weggebruikers, toekomstgericht te maken en onomkeerbare stappen te zetten in de verduurzaming. Ook maakt het project de Kanaalzone zichtbaar dat er op verschillende locaties langs het Noordhollandsch kanaal een grote binnenstedelijke woningbouwopgave voor ons ligt. Voor diverse doelgroepen moeten wij de komende jaren betaalbare woningen realiseren. Tegelijkertijd voeren wij  een duurzaam financieel beleid. Het college biedt de raad een sluitende begroting aan. Ook in meerjarenperspectief weten wij de gemeentefinanciën verantwoord en evenwichtig te houden. We houden de komende jaren zelfs iets over.
Daarbij weten wij de gemeentelijke woonlasten laag te houden, deze stijgen volgend jaar slechts met de verwachte inflatie van 2,3 procent. Voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde bedragen de gemeentelijke woonlasten volgend jaar € 594,-. Daarmee blijft Alkmaar wederom één van de gemeenten met de laagste woonlasten’, aldus wethouder Pieter Dijkman.

Het college heeft de Programmabegroting 2019 en de Meerjarenraming 2020-2022 aangeboden aan de gemeenteraad. De Raad behandelt deze op 5 november a.s.

Reacties

Cookieinstellingen