Noord-Hollandse boeren protesteren bij het Provinciehuis in Haarlem

Gisteren, maandag 3 december, verzamelde zich rond het middaguur verzamelde een grote karavaan tractoren bestuurd door veeboeren rond het Provinciehuis van Noord Holland aan de Paviljoenslaan en de Dreef in Haarlem.

(foto’s Charles Duijff / bron: NH Nieuws)

Met toestemming protesteerden de boeren tegen het ‘vernatten’ van veengebieden. De Provincie wil het grondwaterniveau omhoog brengen om daarmee  de bodemdaling tegen te gaan. Voor de agrariërs betekent dat echter dat de koeien korter kunnen grazen.Noord-Holland zakt
In veenweidegebieden wordt de waterstand laag gehouden voor de landbouw. Veehouders hebben dit nodig om het land te kunnen bewerken, voldoende grasgroei te hebben en het land niet te laten vertrappen door het vee. Maar door de lage waterstand verteert het veen, zakt de grond in en daalt de bodem. Om dat probleem aan te pakken gaat de provincie Noord-Holland onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen, te stoppen en daar waar mogelijk te herstellen.

Boer Dick Straver is boos dat het de provincie vooral gaat om uitstoot van CO2 uit het veen tegen te gaan. “Het gras neemt juist CO2 op. Als je dat gaat vernatten, krijg je een moeras en dat stoot weer methaangas uit. Dat is veel schadelijker dan CO2. Ik heb het idee dat de landbouw nu wordt gebruikt als excuus om Schiphol te laten groeien. Gebruikt de provincie ons als compensatie voor de CO2-uitstoot van het vliegverkeer op Schiphol?”

In de betrokken gebieden zijn de meeste woningen op houten palen gebouwd. Bij een te lage grondwaterstand ontstaat risico van paalrot. Het provinciebestuur staat dus voor een complexer probleem waar het gaat om het bereiken van een gewenst niveau van het grondwater.De tractoren arriveerden luid claxonnerend in Haarlem, maar de betoging verliep verder in een rustige sfeer Hieronder het Provinciehuis van Noord Holland

Wordt vervolgd

Reacties